kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1940: 178 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-178

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3669. JAKABFFY Elemér: Megfordítottunk egy címerpajzsot. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 1-4. p., A szerző röviden áttekinti az európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok kongresszusainak történetét (1925-1938).

3670. CSERESNYÉS Iván: Finnország népkisebbségeinek helyzete. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 4-8. p., A szerző részletesen bemutatja a svéd kisebbség helyzetét. Adatokkal.

3671. Jugoszláv államférfiak a népkisebbségekről. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 8-9. p., A közlemény ismerteti Dragiša Cvetković, ill. Ivo Subasić véleményét. Szemelvénnyel.

3672. Még néhány adat a német népköltöztetéshez. Szerződés a német népiséghez tartozó lett állampolgároknak átköltöztetéséről a német birodalomba. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 9-23. p., Lapszemle az alábbi lapokból: Völkischer Beobachter (1939. dec. 12.), Deutsche Algemeine Zeitung (1939. dec. 17., "Az utolsó visszavándorlók Lettországból" c. írása). Továbbá adja: "Szerződés a német népiséghez tartozó lett állampolgárok átköltöztetéséről a német birodalomba" 1939. okt. 30. (teljes szövegét), ill. részletet a pótjegyzőkönyvből; továbbá szemelvényt Ruttkay László tanukmányából (Kisebbségvédelem, 1939. 4-5. sz.).

3673. Dr. vitéz Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 24. p., Rövid ismertetés a fenti műről (a Felvidéki Tudományos Társaság kiadványa, 1939).

3674. A versaillesi szerződéssel Németországtól Lengyelországhoz juttatott terület népi összetétele. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 1., 19. évf. 1. sz., 25-28. p., A közlemény "a »Magyar Statisztikai Szemle« 1939. évi 10-ik számában a »Lengyel kérdés a nemzetiségi statisztika tükrében« c. tanulmányából merített adatokat" ad. (Az 1910., 1920. évi népszámlálás Felső-Sziléziára, ill. Kelet- és Nyugat-Poroszországra vonatkozó adatai.)

3675. CSERESNYÉS Iván: Gondolatok a népköltöztetések kapcsán. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 29-34. p., L. még a bevezetőt 0. p.

3676. HADROVICS László: A szlovének helyzete a szerbek és horvátok között. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 35-41. p., A jugoszláviai szlovén kisebbségről. (A tanulmányt a Magyar Lapok 1939. 14. számából vették át. Először a Magyar Szemle 1939. 141. számában jelent meg.) Vö. a 3695. tétel jegyzetével. L. még 3933., 4051. tételt.

3677. A bánsági magyarság kultúrveszteségei az 1939. év folyamán. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 41-42. p., A közlemény beszámol a Temesvári Hírlap és a Krassó-Szörényi Lapok megszüntetéséről.

3678. Jugoszláv hangok a kisebbségi kérdésről. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 42-43. p., A közlemény tartalma: a) "Mit igényel a Jadrauska Straža a magyaroktól"; b) Macsek kisebbségi nyilatkozata".

3679. Ahogyan a "Dacia" a magyarországi románok helyzetét látja. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 44-47. p., A közlemény adja Romulus P. Roşu írását: Magyarországi ankéteink. Románok Magyarországon. (Dacia, 1939. dec. 31.). Adatokkal.

3680. A szabadkai Magyar Olvasókör súlyos anyagi helyzete. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 47-48. p., "Ezt a közleményt a Kisebbségi STUD. 1939. évi december 23-iki számából vesszük át."

3681. Események [81. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 49-52. p., A közlemény tartalma: "Meghalt Uexküll-Güllenband Ferdinánd báró" (nekrológ); "A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elismerése" (adja az erről szóló törvényrendelet szövegét); "Az államhatalomváltozás előtt nyugdíjazottak nyugdíjjárandóságainak leszállítása" (adja a nagyváradi érdekeltek névsorát is).

3682. Dr. Basch beszéde a magyarországi "Volksbund" budai bálján. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 52. p., Rövid szemelvény a beszédből.

3683. Nemzetiségi kérdés a Szovjet-Unióban. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 52-54. p., A közlemény szemelvényeket ad Bonkáló Sándor írásából (Katolikus Szemle, 1940. jan.). Adatokkal.

3684. "Láthatás" és "Kisebbségi Körlevél". FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 54-55. p., A közlemény röviden méltatja a Láthatárt, ill. az ennek mellékleteként megjelent Kisebbségi Körlevelet (1940. jan.).

3685. Számadatok a jugoszláviai katolikus hitélet köréből. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. január 16., 19. évf. 2. sz., 56. p., A közlemény részletet ad a Krunoslav Draganović által összeállított sematizmusból. Táblázatos statisztikai adatokkal (1937).

3686. JAKABFFY Elemér: C. A. Macartney. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 57-59. p., A szerző bemutatja az angol Népszövetségi Liga osztálytitkárát, ill. "A mai Magyarság" c. művét.

3687. KISS Árpád: Az állami elemi iskolák és a magyar tannyelvű oktatás. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 59-63. p., Romániában.

3688. HEGEDŰS Nándor: Motta Svájc volt elnökének halálára. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 63-65. p., Nekrológ.

3689. Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 66-75. p., A közlemény adja az alábbi dokumentumok szövegét: a) "A Supplex Libellus Valachorum"; b) "Az 1848. évi balázsfalvi román nemzetgyűlés határozatai"; c) "Wesselényi Miklós bárónak 1848 augusztus 25-én a felsőházban benyújtott törvényjavaslata a nemzetiségek megnyugtatása céljából"; d) "Az 1848 szeptember 23-án a magyar országgyűlés kiküldött bizottsága által készített »Törvényjavaslat az erdélyi románokról«" e) "A kremsieri 1849. évi március 4-iki birodalmi alkotmány rendelkezése"; f) "Az 1849 július 21-én Szegeden megszavazott nemzetiségi törvény"; g) "Kossuth megoldási terve az 1850 június 15-én Teleki Lászlóhoz írt levelében". Bevezetővel. Vö. még a 3697., 3706., 3715. tétellel.

3690. Onni TALAS: A nyelvi kisebbségek kérdése Finnországban. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 76-83. p., Átvétel a Külügyi Szemle (1933) egyik számából. Szerkesztőségi bevezetővel.

3691. PROKOPY Imre: Elvi jelentőségű bírói döntés a jugoszláviai felekezeti iskolák vagyonáról. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 84. p., Rövid elmélkedés.

3692. A bánsági jugoszlávok és románok népcseréje körül. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 85-86. p., A közlemény ismerteti Stanojlovics Sándor előadását.

3693. Események [82. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 86-87. p., A közlemény tartalma: "Lesz-e az 1940-41-es költségvetési évben kultúrsegély a városok részéről?" (Aradon).

3694. Német hivatalos jelentés az átköltözött déltiroli németek számáról. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 87-88. p., A déltiroli német kisebbségről. Adatokkal.

3695. A "Magyar Szemle" XXXVII-ik kötete. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1940. február 16., 19. évf. 3-4. sz., 88-92. p., A közlemény részletesen ismerteti Ilniczky Sándor "Ruszinok és magyarok" c. tanulmányát. Szemelvényekkel.

3696. DUKA ZÓLYOMI Norbert: Kisebbség - népcsoport. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1940. március 1., 19. évf. 5. sz., 93-96. p., A szerző beszámol a terminokógiai vitáról, továbbá értelmezi a "kisebbség", ill. a "népcsoport" fogalmakat. Vö. még a 3714. tétellel.

3697. Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt [2. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1940. március 1., 19. évf. 5. sz., 96-108. p., A közlemény a következő dokumentumok szövegét adja: a) "A szász univerzitásnak 1862 március 12-én elfogadott határozata a románság nemzeti és vallási egyenjogúsítása tárgyában"; b) "Az 1863/64. évi erdélyi országgyűlés bizottmányának törvényjavaslata a román nemzet és annak vallási egyenjogúságának keresztülviteléről"; c) "Az 1863/64. évi erdélyi országgyűlés bizottmányának törvényjavaslata a három országos nyelv használatáról a közhivatali közlekedésben"; d) "Az 1868. évi XLIV-ik magyar törvény a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában"; e) "A magyarországi és erdélyi román nemzeti pártnak 1881 május 12-14-én Nagyszebenben tartott értekezletén megállapított programja". Vö. még a 3689., 3706., 3715. tétellel.

3698. Gojdu Emanuel (Gozsdu Manó) főispáni székfoglalója 1861 január 31-én. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1940. március 1., 19. évf. 5. sz., 108-112. p., A közlemény adja a Krassó vármegye 1861. márc. 2-i közgyűlésének jegyzőkönyvében található székfoglaló szövegét. Gozsdu Manó rövid életrajzát adó bevezetővel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék