kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1931: 225 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-225

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2076. JAKABFFY Elemér: "Veszedelmes barátok" vagy veszedelmes barát? ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 1-6 p., Elmélkedés a romániai német és magyar kisebbség közötti ellentétről.

2077. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. [7. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 7-13. p., Tisza István tevékenységéről (1914). Vö. még az 1339., 1349., 1362., 1375., 1386., 1401. tétellel.

2078. Régi román lapokból [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 14-24. p., Lapszemle. A közlemény tartalma: "Egy komoly hangú kommuniké" (Românul, 1913. febr. 25.); "Miképpen gondoskodott a magyar állam a lelkészekről?" (Unirea, 1913. febr. 25.); "Az »Erdélyi agrár kérdés" bírálata 1913-ban" (Gazeta Transilvaniei, 1913. márc. 22.); "A »Hymnusz« (Românul, 1913. ápr. 3.); "Dr. Nicolescu Sándor gyászbeszéde Aiudeanu temetésén" (Unirea, 1913. ápr. 10.); "Az ungvári román papnövendékek és a himnusz" (Poporul Român); "A román nép hálája II. József császár iránt" (Românul, 1913. ápr. 12.); "A Petru Maior ifjúsági olvasókör jelentéséből" (Românul, 1913. ápr. 12.); "Mennyit fordítottak a román pénzintézetek kulturális célokra" (Revista Economică, 1913. ápr. 12.); "Egy magyar földesúr (Foaia Poporului Român, 1913. ápr. 13.); "Dicséret Aradi Viktornak" (Gazeta Transilvaniei, 1913. ápr. 15. és 16.). Szemelvényekkel. Vö. még a 2091., 2102. tétellel. A cikksorozat folytatja at "Adatok a magyarországi románság történetéhez. Közzéteszi Jakabffy Elemér" c. 13 részes, továbbá "A románok politikai múltjából" c. 13. részes cikksorozatot. (Vö. az 1158., 1171., 1184., 1198., 1215., 1226., 1241., 1248., 1261., 1271., 1280., 1295., 1303., 1860., 1880., 1903., 1913., 1921., 1930., 1943., 1968., 1978., 2038., 2055., 2064., 2071. tétellel.) Kiegészíti még "Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi Papp József". (Vö. a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2314., 2321., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel.)

2079. Magyar áldozatkészség. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 25-27. p., A közlemény szemelvényt ad romániai Országos Magyar Párt Bánsági Tagozatának Temesváron felépült Magyar Házának Évkönyvéből, mely adja azok névsorát, kik hozzájárultak a Ház létrehozásához.

2080. Manchester Guardian és a csehszlovákiai népszámlálás. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 28. p., A közlemény ismerteti George Edinger Manchester Guardian-beli írását.

2081. Blau - Rot. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 29. p., A közlemény ismerteti Albert Haupt von Scheuerenheim (Blau - Rot, 2. évf. 6. sz. írását az erdélyi szászokról.

2082. [BALOGH Arthur]: Európa nyílt sebe. Die Offene Wunde Europas. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 30. p., A közlemény ismerteti az Oskar Wittstock jun. szerkesztésében a fenti címmel megjelent, az európai kisebbségek helyzetét tárgyaló tanulmánykötetet. (Nagyszeben, Krafft u. Drotleff.)

2083. Dr. Oberding József levele. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 30-31. p., A közlemény adja az Oberding József Györgynek "Az erdélyi agrárreform" c. művéről szóló ismertetéséhez fűzött helyreigazítást. Vö. a 2072. tétellel.

2084. Makkai Sándor dr. református püspök beszéde a szenátus 1930. december 9-iki ülésén az államsegélyről. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 32. p., Adja a beszéd szövegét.

2085. Jósika János báró beszéde a költségvetéshez a kamara 1930. december 23-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 33-38. p., Adja a beszéd szövegét.

2086. Román lapok a népszámlálás kisebbségi vonatkozásairól. ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 39-40. p., Lapszemle az alábbi lapokból: Curentul (1930. dec. 21.), Patria, Cuvântul, Universul, Naţiunea.

2087. A Naţiunea szellemeskedése. ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 40. p., A közlemény ismerteti a Naţiunea (1930. dec. 24.) "Egy téli éjszaka álma" - "Erdélyi köztársaság" c. írását.

2088. HEGEDŰS Nándor: Kisebbségi szerződések vajúdása és megszületése. A zsidók szerepe a békekonferencián. ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 41-48. p., A szerző bemutatja Nathan Feinberg "La question des minorités à la conference de la paix de 1919-1920 et l' action juive en faveur de la protection internationale des minorités" c. könyvét.

2089. A konkordátumok és a nemzeti kisebbségek. Jakabffy Elemér dr. székfoglalója az Erdélyi Katholikus Akadémia 1931. évi január 13-án tartott ülésén. ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 49-52. p., A Szentszék konkordátumairól.

2090. Gondolatok Grosschmid Géza könyvéből. ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 53-56. p., Részletek Grosschmid "Kisebbségi sors" c. művéből. Vö. a 2094. tétellel.

2091. Régi román lapokból. [2. közl.] ROMÁN LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 57-61. p., Lapszemle. A közlemény tartalma: "A román nép húsvéti olvasmánya" (Poporul Român, 1913. ápr. 25.); "Popovici C. Aurél cikke a »Gross-Osterreich«-ban" (Gazeta Transilvaniei, 1913. ápr. 25.); "A craiovai dalárda Lugoson és Karánsebesen" (Drapelul, 1913. máj. 3.); "A »Gazeta Transilvaniei« a katholicizmus ellen" (Gazeta Transilvaniei, 1913. máj. 6.); "A romániai Gazdasági Egyesület elnöke a magyarországi románok állapotáról" (Românul, 1913. máj. 10.). Szemelvényekkel. Vö. még a 2078., 2102. tétellel.

2092. Egy angol képviselő cikke az utódállamok kisebbségeiről. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 62. p., A közlemény ismerteti Ben Riley "nyílt levelét" (Manchester Guardian, 1931. jan. 4.).

2093. Külügyi Szemle. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 63-64. p., A közlemény ismerteti az 1931. évi 1. számot. Továbbá adja a "Bibliográfia" c. rovatból a kisebbségi kérdésről szóló irodalmat.

2094. Grosschmid Géza dr.: Kisebbségi sors. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 65. p., Ismertetés. Vö. még a 2090. tétellel.

2095. [ ] -r.-: A szlovenszkói magyar politikai irodalom 1930-as esztendeje. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 66. p., A közlemény adja az 1930-ban megjelent művek bibliográfiai adatait is.

2096. Hegedűs Nándor képviselő beszéde az esküt nem tett magyar tisztviselőkről a kamara 1930. dec. 10-i ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. január 16., 10. évf. 2. sz., 67-80. p., A közlemény adja a beszéd és a közbeszólások szövegét.

2097. JAKABFFY Elemér: A magyar kisebbségek együtműködése. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 81-86. p., A szerző bemutatja az utódállamok magyar kisebbségeinek együttműködését (1925-1930).

2098. KÉSMÁRKI Gergely: A felsősziléziai német-lengyel kisebbségi konfliktus. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 87-93. p., A szerző részletesen elemzi a kérdést.

2099. KÉSMÁRKI Gergely: Curtius és Zaleski kisebbségpolitikai párviadala. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 94-96. p., A szerző ismerteti a Nemzetek Szövetsége Tanácsa 1931. januári ülésén lezajlott vitát a felsősziléziai német-lengyel konfliktusról.

2100. A Népszövetségi Tanács határozata a lengyel-sziléziai német sérelmek ügyében. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 97-98. p., A közlemény ismerteti a 62. ülésszak 1931. jan. 24-i jelentését.

2101. FEHÉR Endre: A süllyedő hajón... A román fejedelemségek egyesülésének hetvenkettetedik évfordúlója alkalmából írta - dr. DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 99-101. p., Történeti áttekintéssel. (1856-1922)

2102. Régi román lapokból. [3. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 102-107. p., Lapszemle. A közlemény tartalma: "»A szláv és a magyar veszély" (Românul, 1913. máj. 11.); "Mit kívánt a »Gazeta Transilvaniei« a román nőktől?" (Gazeta Transilvaniei, 1913. máj. 13.); "Szemrehányás a romániai látogatóknak" (Drapelul, 1913. máj. 13.); "A nemzeti autonómia legyen a hitvallásunk" (Gazeta Transilvaniei, 1913. máj. 21.); "»Utópiák" (Românul, 1913. máj. 30.); "»Végzetes politika" (Românul, 1913. május 31.). Szemelvényekkel. Vö. még a 2078., 2091. tétellel.

2103. Az erdélyi német-szász néptanács határozata. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 108. p., A közlemény adja az 1931. jan. 20-i ülés határozatát.

2104. MACHNYIK Andor: Adatok a csehszlovákiai magyarlakta terület mezőgazdasági statisztikájához. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 109-118. p., A közlemény fő részei: I. "Mezőgazdasági termelés"; a) "Mezőgazdasági lakosság"; b) "Termőterület"; c) Földmívelésre használt terület"; d) "Szántóföld felhasználása". Táblázatos statisztikai adatok (1921-, 1925-ből). Vö. még a 2116., 2127. tétellel.

2105. A "Curentul" a népszámlálásról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 119-120. p., A közlemény szemelvényeket ad a Curentul egyik írásából.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék