kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1939: 178 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-178

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3329. Események [52. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 62-66. p., Adalékok a romániai magyar kisebbség sérelmeihez. A közlemény tartalma: "A kétnyelvű cégfelírások ügye" (Kolozsváron); "Megalakult az állampolgárságok igazolását végző bizottság"; "Az összes középiskolákban csak románok taníthatják a nemzeti tárgyakat"; "A zsidók cselédtartására vonatkozó rendelet végrehajtása" (az 1938. jan. 4-i végrehajtási utasítás, ill. miniszteri határozat ismertetése; továbbá adja a nagyváradi redőrkvesztúra 1938. jan. 14-i hirdetményének szövegét is); "Goga miniszterelnök nyilatkozata a magyar kisebbség részére" (1938. jan. 11-én).

3331. Szlovenszkói kormánylapok átcsoportosítása. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 67-68. p., A közlemény vizsgálja a változásokat.

3410. Királyi rendelet a kisebbségi kérdés szabályozásáról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1938. augusztus 16., 17. évf. 15-16. sz., 349-352. p., A közlemény adja II. Károly román király 1938. aug. 3-án kelt rendeletének szövegét, mely "a kisebbségi ügyek intézésével megbízott Silviu Dragomir főkormánybiztosi teeendőit és hatáskörét is kijelöli".

3494. A pannonhalmi főapát intelme. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 1. p.,

3495. JAKABFFY Elemér: Ismét új helyzetben az új év küszöbén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 2-3. p., A romániai Nemzeti Újjászületés Frontjának megalakulásáról. Adja Willer József ezzel kapcsolatos nyilatkozatát is.

3496. PROKOPY Imre: A jugoszláviai nemzeti kisebbségek iskolaügyi helyzete a statisztika tükrében. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 3-8. p., Statisztikai adatokkal a Vreme (1938. dec. 3.) egyik írása alapján

3497. Esterházy János gróf a magyar - szlovák viszonyról a szlovenszkói választások előtt. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 8-10. p., A közlemény szemelvényt ad a szlovákiai Egyesült Magyar Párt elnökének a pozsonyi rásdióban elhangzott beszédéből.

3498. Román közéleti előkelőségek reánk vonatkozó karácsonyi megnyilatkozásaiból. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 10-13. p., A közlemény szemelvényeket ad az alábbiak nyilatkozataiból: Grigore Gafencu (1938. dec. 29.), Alexandru Marta (Aradi Közlöny, 1938. dec. 25.), Mihai Dobriceanu (Hírlap, 1938. karácsonyi szám).

3499. Ítéletek [84. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 14-15. p., A közlemény tartalma: "Két évi elzárásra és hat év jogvesztésre ítélte a katonai törvényszék Scheffler Ferenc kanonokot".

3500. Események. [65. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 16. p., A közlemény tartalma: A váradi Kereskedelmi Csarnok feloszlatása"; "Silviu Dragomir főkormánybiztos beszámolója".

3501. Megjegyzés a német birodalom és Cseh-Szlovákia között az optálás kérdésében és a népcsoportok védelmére. A KISEBBSÉGEK TÉTELES JOGA, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 16-21. p., A közlemény adaja az alábbi szerződeés teljes szövegét: "A német kormány és a cseh-szlovák kormány azon óhajtól vezetve, hogy azon allampolgársági és optálási kérdések szabályoztassanak, amelyek a szudétanémet területeknek a német birodalommal való egyesülésből származnak" (Berlin, 1938. nov. 20.); továbbá "A német kormány és a cseh-szlovák kormány azon kívánságtól vezetve, hogy a német birodalomban és különösen a szudétanémet részeken, illetőleg az egész cseh-szlovák államban és ennek egyes országaiban a kölcsönös együttmunkálkodás lehetősége szabályoztassék, a következőket jelentik ki:" (Berlin, 1938. nov. 20.).

3502. KERTÉSZ János: A Szepesség bibliográfiája. Összeállította: - dr. [1. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 21-28. p., Az alábbi csoportosítás szerint: "A Szepesség általában": a) "Történelem", b) "Gazdasági kérdések". Vö. még a 3512., 3519., 3527., 3542. tétellel.

3503. A megmaradt Csehszlovákia lakossága. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 1., 18. évf. 1. sz., 28. p., Statisztikai adatok (1938).

3504. A magyar népkisebbség és a Nemzeti Újjászületés Frontja. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 29-30. p., Megjegyzések a romániai Nemzeti Újjászületési Frontja megalakulásához.

3505. Călinescu belügyminiszter meghívója. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 30-31. p., Szemelvények az 1939. jan. 11-i, a romániai Nemzeti Újjászületés Frontjával foglalkozó rádióelőadásból.

3506. Nyilatkozatok a magyar kormány kisebbségi politikájához. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 31-38. p., Lapszemle az alábbi lapokból: Pester Lloyd (1938. évi karácsonyi szám, Imrédy Béla vezércikke), Deutsche Allgemeine Zeitung, Völkischer Beobachter (1938. dec. 30., "Ígéretek fent - erőszakosság lent" c. Írás; adja a teljes szöveget), Günser Zeitung (szemelvénnyel).

3507. A szlovákiai magyarok kulturális feladatai és iskolai sérelmei. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 38-39. p., A közlemény ismerteti Fleischmann Gyula a pozsonyi rádióban elhangzott beszédének szövegét.

3508. Újabb adatközlés Beyer dr. részére. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 39-41. p., Adalékok a magyarországi német kisebbség történetéhez, ill. a magyarosításhoz (Keleti Újság, 1939. jan. 11). Vö. még a 3489. tétellel.

3509. PAPP József: Az erdélyi szászok jogállása a magyar uralom alatt. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 41-46. p., Történeti áttekintés (1224-1937). Adatokkal.

3510. Végrehajtási utasítás a Nemzeti Újjászületési Frontjáról szóló törvényhez. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 46-49. p., Adja a végrehajtási utasítás teljes szövegét.

3511. Események. [66. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 50-51. p., A közlemény tartalma: "Elismerő szavak egy alpolgármesteri beiktatás alkalmából" (Nagybányán), "Scheffler Ferenc kanonok kegyelmet kapott"; "A temesi helytartóság területén valamennyi baptista imaházat bezártak".

3512. KERTÉSZ János: A Szepesség bibliográfiája. Összeállította: - dr. [2. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. január 16., 18. évf. 2. sz., 51-60. p., Az alábbi szempontok szerint: 1. "A Szepesség általában": a) "Szociográfia", b) "Nemzetiségi kérdés", c) "Általános munkák"; 2. "Szepes vármegye". Vö. még a 3502., 3519., 3527., 3542. tétellel.

3513. MESKÓ Miklós: Válaszúton - vagy útvesztőben? KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 61-65. p., Az erdélyi magyarság helyzetéről.

3514. PROKOPY Imre: A jugoszláviai képviselőválasztások. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 65-81. sz., Az 1938. dec. 11-i választásokról. Adatokkal; statisztikai táblázattal. "Ezt az igen érdekes tanulmányt a szerző engedelmével a Budapesten megjelenő »Magyar Szemle« 1939. évi februári számából vettük át."

3515. [ ] HUNGARICUS Viator: Válasz a Kronstädter Zeitungnak. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 81-86. p., A magyarországi németség helyzetéről. A szerző szemelvényt is ad Basch Ferenc "Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtum" (2. köt. 303-304. p.) c. művéből. Vö. még a 3534. tétellel.

3516. Ítéletek [85. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 86-87. p., A közlemény tartalma: "Pénzbüntetésre ítélte a katonai törvényszék a revizionizmussal vádolt szamosújvári esperest és lelkész-tanítót" (Lőrincz Jánost és Veress Lászlót).

3517. Események. [67. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 87-88. p., A közlemény tartalma: "A Nemzeti Újjászületés Arcvonala magyar vezetőségi tagjainak kinevezése" (adja II. Károly román király 1939. febr. 6-i rendeletének szövegét).

3518. A romániai Német Népközösség és a Nemzeti Újjászületés Frontja. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 88-90. p., A közlemény adja a következő dokumentumok szövegét: a) "A belügyminiszter [Armand Călinescu] levele a népközösség elnökéhez" [Fabritius Frigyeshez]; b) "Fabritius német népközösségi elnök felhívása a romániai németekhez" (1939. jan. 10.); c) "Az országos evangélikus nagytanács körlevele Brassóból" (1939. jan. 6.).

3519. KERTÉSZ János: A Szepesség bibliográfiája. Összeállította: - dr. [3. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 90-95. p., Az alábbi szempontok szeint: a) "Szepes vármegye"; b) "Dobsina". Vö. még 3502., 3512., 3527., 3542. tétellel.

3520. A magyarság csatlakozása a Nemzeti Újjászületés Frontjához. DOKUMENTUMOK, MK., 1939. február 16., 18. évf. 3-4. sz., 95-96. p., A közlemény adja az 1939. jan. 14-i tárgyalásokról a félhivatalos lap jelentését, továbbá az 1939. jan. 17-én aláírt okmány szövegét. Bevezetővel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék